El Concurs de Betlems dels Lluïsos és un dels més importants dels que encara segueixen celebrant-se a la província de Castelló. Compta amb 40 edicions i any rere any molts són els artistes belenístics que participen, elevant el nivell en tot cas.

A continuació, les bases actualitzades del concurs:

BASES CONCURS DE BETLEMS 2018

I. ASPECTES GENERALS

 1. Amb objecte de promocionar les manifestacions culturals d’arrelament i tradició popular que tindran lloc en les festes nadalenques i de fomentar la participació de col·lectius i joves, la Congregació de Lluïsos de Vila-real convoca aquest Concurs de Betlems.
 2. Podran formar part d’aquest Concurs de Betlems qualsevol associació, establiment, institució, col·legi, penya o persona física que presente un naixement al terme municipal de Vila-real.

II. ASPECTES TÈCNICS

3. S’estableixen les següents categories:

 • Infantil: Es considerarà com a tals, els realitzats per xiquets, xiquetes i joves de fins a 16 anys.
 • Adults: Betlems realitzats per persones físiques (particulars) majors de 16 anys.
 • Col·lectius: Formaran part d’aquesta categoria tots aquells participants que no siguen persona física.

4. Es valorarà la col·locació de les figures, qualitat i estat de conservació d’aquestes, que estaran en consonància amb la fidelitat als paisatges bíblics i històrics, podent incloure materials i elements naturals, rius amb aigua en moviment, figures articulades, escenes a l’exterior o interior d’edificacions o coves, efectes especials. Es valorarà positivament en tots els casos la creació artística (originalitat, enginy i riquesa artística), els materials utilitzats, l’ús d’elements reciclats, l’esforç i laboriositat en l’execució de les obres. Es valoraran negativament els detalls de mal gust i tot allò que atempte contra el caràcter propi que ha de presidir els naixements.

 

III. INSCRIPCIONS I PRESENTACIÓ

 1. El termini d’inscripció serà del 20 de novembre al 7 de desembre de 2018. Totes les persones i col·lectius interessats, podran inscriure’s mitjançant dues vies:

a) La butlleta d’inscripció que s’adjunta. Aquesta butlleta es podrà dipositar a la bústia de la Congregació de Lluïsos (av. La Murà, 12).

b) Telemàticament a través d’un formulari google web, l’enllaç del qual es troba habilitat tant a la pàgina web de la fundació (www.fundaciocaixarural.org) com a la dels Lluïsos (www.lluisosvila-real.org). És el següent:

Pots inscriure’ ací

Tots els betlems presentats a concurs hauran d’estar visibles a la direcció facilitada des del dia 10 fins al dia 20 de desembre de 2018 per tal que el jurat puga avaluar-los. Tot i que el jurat concretarà les visites amb els participants, s’haurà d’establir un horari orientatiu al formulari web.

IV. JURAT

6. En cadascuna de les categories el jurat estarà format per les següents persones: dos Patrons de Fundació Caixa Rural Vila-real o alguna persona designada a tal efecte per aquesta i dos representants de la Congregació de Lluïsos.

7. La decisió del jurat serà inapel·lable i podran quedar deserts els premis que es consideren oportuns per no ajustar-se a les normes.

V. PREMIS

8. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 21 desembre durant el descans del Concert de la Banda Jove-Socarrats, a l’Auditori Municipal Rafael Beltrán de Vila-real. Tots els participants de la categoria Infantil que assistixquen a l’acte de lliurament rebran un detall directament per participar.

9.La relació de premis és la següent:

 • -Categoria Absoluta: Diploma d´honor i premi de 100€
 • ,Categoria especial infantil: Diploma d´honor per  als tres primers classificats i premis sorpresa
 • -Col·lectius i centres educatius: Primer premi Diploma d´honor i 250€, Segon premi  Diploma d´honor 150€, Tercer Premi, Diploma d´honor i 100 €

VI. ACCEPTACIONS

 1. Tots els Betlems que es presenten al Concurs passaran a formar part d’una llista pública amb el nom i direcció corresponents, així com també, un horari de visita que es facilitarà al butlletí de la inscripció.
 2. La participació en aquest concurs implica l’acceptació total de les presents Bases.
 3. El jurat del Concurs queda facultat per a resoldre tots els dubtes que es presenten i a més a més podrà prendre les resolucions o acords necessaris per al bon ordre i funcionaments del Concurs en tot allò no previst en aquestes Bases.